நீங்களோ உங்கள் கைகளை நெகிழவிடாமல் திடன்கொள்ளுங்கள்; உங்கள் கிரியைகளுக்குப் பலன் உண்டு. 2 நாளாகமம் 15:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: