நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும். யோவான் 15:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: