“நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார்; ஆதலால், நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள்.”மத்தேயு 24:44

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: