“நீங்கள் மனம்பொருந்திச் செவிகொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையைப் புசிப்பீர்கள்.”ஏசாயா 1:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: