“நீதிமான்களே, கர்த்தருக்குள் களிகூருங்கள்; துதிசெய்வது செம்மையானவர்களுக்குத் தகும்.”சங்கீதம் 33:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: