“நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது. “யாக்கோபு 5:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: