நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 22:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: