“நீதியின் பலிகளைச் செலுத்தி, கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையாயிருங்கள். “சங்கீதம் 4:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: