நீர் எனக்குப் பயங்கரமாயிராதேயும்; தீங்குநாளில் நீரே என் அடைக்கலம். எரேமியா 17:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: