“நீ அவர்களுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; உன்னைக் காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்”எரேமியா1:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: