நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால் கனம்பெற்றாய், ஏசாயா 43:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: