“நீ கூப்பிடுவாய், கர்த்தர் மறுஉத்தரவு கொடுப்பார்;”ஏசாயா 58:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: