நீ நகரிலும் ஆசி பெற்றிடுவாய்; வயல் வெளியிலும் ஆசிபெற்றிடுவாய். இணைச் சட்டம் 28:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: