“நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப்போலவும், வற்றாத நீரூற்றைப்போலவும் இருப்பாய்.”ஏசாயா 58:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: