நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு; தேவனாகிய கர்த்தர் என்னும் என் தேவன் உன்னோடே இருப்பார்; 1 நாளாகமம் 28:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: