” நீ மிகவும் பிரியமானவன், ஆதலால், நீ வேண்டிக்கொள்ளத் தொடங்கினபோதே கட்டளை வெளிப்பட்டது. “தானியேல் 9:23

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: