நீ வருகையிலும் செல்கையிலும் ஆசி பெற்றிடுவாய். இணைச் சட்டம் 28:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: