நீ வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் இடங்கொண்டு பெருகுவாய்; ஏசாயா 54:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: