“நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் .”மாற்கு

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: