”பத்திலொரு பங்கைக் காணிக்கையாகப் படைக்கிறீர்கள்” (லூக்கா 11:42)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: