”பயணத்திற்கு…எதையும் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டாம்” (லூக்கா 9:3)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: