“பயத்துடனே கர்த்தரைச் சேவியுங்கள், நடுக்கத்துடனே களிகூருங்கள். “சங்கீதம் 2:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: