“பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.”ஏசாயா 43:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: