“பயப்படாதே, நான் உன்னோடே இருக்கிறேன்;”ஏசாயா 43:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: