பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 8:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: