பாவிகளையே அழைக்க வந்தவர் நம் இயேசு. மாற்கு 2:17.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: