இன்றைய வாக்குத்தத்தம் பிறர் உங்களுக்குச் செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறவற்றை எல்லாம் நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்.இறைவாக்குகளும் திருச்சட்ட மும் கூறுவது இதுவே. மத்தேயு 7 : 12.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: