பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து, அவர்களை ஜெயித்தீர்கள்; 1 யோவான் 4:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: