“பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள். “கொலோசெயர் 3:2

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: