பூமியும் அதின் நிறைவும் கர்த்தருடையது. 1 கொரிந்தியர் 10:26

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: