பூரண அன்பு பயத்தைப் புறம்பே தள்ளும். 1 யோவான் 4 : 18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: