மக்களுக்கு நேரிடும் தீங்கை எவ்வாறு காண இயலும்? எஸ்தர் 8:6

You may also like...

Leave a Reply