”மக்தலா மரியாவும் …யோவான்னாவும் சூசன்னாவும் இயேசுவோடு இருந்தார்கள்” (லூக் 8:2-3)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: