”மண்ணுலகில் தீமூட்ட வந்தேன்” (லூக்கா 12:49)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: