மனந்திரும்பி பாவமன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வோம்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: