“மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளைக் கொடுங்கள். “மத்தேயு 3:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: