”மனம் மாறாவிட்டால் நீங்கள் அனைவரும்…அழிவீர்கள்” (லூக்கா 13:3)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: