மனுக்குலத்துக்கே அரசனாகிய இயேசுகிறிஸ்து சாரோனின் ரோஜா.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: