“யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்தபோது, கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார்.”யோபு 42:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: