வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார்.[ யோவான் 16:13]

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: