வாழ்வோரின் அழிவில் அவர் மகிழ்வதில்லை.சாலமோனின் ஞானம் 1 : 13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: