விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; எபிரெயர் 11: 6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: