விண்ணகக் கடவுள்தாமே எங்களுக்கு வெற்றி அளிப்பார்! நெகேமியா 2:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: