வெள்ளம்போல் சத்துரு வரும்போது, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய்க் கொடியேற்றுவார்”ஏசாயா 59:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: