“வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து, நித்திய வழியிலே என்னை நடத்தும்”சங்கீதம் 139:24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: