“ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான்”சங்கீதம் 50:23

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: