അത്യുന്നതന്റെ മറവില്‍ വസിക്കയും സർവ്വശക്തന്റെ നിഴലില്‍ കീഴിൽ പാർക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ Psalm 91:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: