നീ വിളിക്കും; യഹോവ ഉത്തരം അരുളും Isaiah 58:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: