അവന്‍ യഹോവാഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും.Psalm 115:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: