എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല;എബ്രായര്11:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: